1/29/2008

UMBRELA NÚMERO 5. ESTA NOITE...

UMBRELA NÚMERO 5

Esta noite tiven un soño no que aparecía...

...auga.

Suxere a vida do soñador e representa os seus sentimentos, instintos e sensacións. Se as augas son axitadas ou sucias suxeren que o suxeito precisa tomar unha decisión; se se presentan claras e en calma, que a decisión e correcta.

...animais.

Soen simbolizar aspectos da natureza emocional e instintiva do soñador. A aparición de animais feroces ou enfurecidos representa ira, mentres que a de enxaulados ou atados simboliza que o suxeito síntese traicionado, coaccionado ou lastimado. O tipo de animal tamén garda significado: por exemplo, a formiga representa codicia; o can, lealtade; o oso e o cabalo,forza; o gato, traición; e a serpe, a sexualidade e a tentación

...árbores.

Suxeren vida- Se as follas están verdes, indican cambios positivos;se aparecen marchitas, trátase dun cambio decisivo, para ben ou para mal; e se non ten follas, simboliza o cambio dunha situación.

...aves.

Representan a huída dunha situación indeseable, o desexo de liberdade e unha perspectiva de aumento de conciencia e lucidez. Ademáis, o tipo de ave alberga un significado: o pavo suxere o desexo de vanidade; a galiña, situacións de cobardía; e o corvo representa a traición e a ingratitude.

...ascensores e escaleiras.

Suxeren unha melloría, cando ascenden; ou unha regresión, cando descenden.

...caídas.

Simboliza o fracaso, o retroceso e a pérdida de control na vida. Tamén indica o fin dun ciclo natural.

...caras.

Representan algo natural, peroque pertence ó pasado e que xeneralmente borrans.e ou apártanse da nosa vida.

...ceo.

Fai referencia a inquietudes sobre o futuro que poden resultar da situación actual.

...cores..

Suxeren muitas cousas, dependendo da cor. O negro representa a culpabilidade e outros sentimentos intensos, mentres que o blanco fai referencia a pureza e a espiritualidade do individuo.

...carreiras.

O acto de correr indica que o soñador está evitando ou huíndo de algo que hai na súa vida. Se se fai hacia o motivo, expresa o desexo de alcanzar un obxetivo, e se se realiza por outro placer, indica unha necesidade non satisfeita.

...deserto.

Simboliza unha área de nós mismos, xeneralmente do terreo sentimental, á que non prestamos moita atención.

...desnudez.

Ten que ver con sentimento de vergoña ou vulnerabilidade.

...dentes.

Dependendo do contexto do sono, fan alusión ó pracer erótico ou a problemas sexuais. Por exemplo, ir ó dentista indica o desexo de resolvelos.

...edificios.

Representan ó soñador. As actividades no seu interior indicansubjectividade,así como problemasinternose a capacidade de resolvelos por símesmo. A actividade portas a fóra suxere obxectividade e influencias externas.

...estacións.

Poden indicar unha certa disposición sentimental ou fase da experiencia: no inverno simboliza untempo inconscente de hibernación;a primavera, o inicio dunha nova vida;e o verán, a expresión máxima de liberdade e desarrollo persoal.

...excrementos.

O soñadorr está preocupado por temas relacionados coa riqureza, os cartos e a prosperidade.

...flotar e voar.

Significa que o suxeito síntese feliz e cheo de regocijo. O descenso dende unha altura hasta o chan pode indicar a transición dunha sensación de benestar a un sentimento de depresión.

...fogo e calor.

Poñen en evidencia que se pasa por un estado de ira causado por un axente extern. As chamas , as veces, simbolizan a purificación espiritual ou de outro tipo.

...esquerda e dereita.

O lado esquerdo representa nos sonos aspectos artísticos, emocionais e internos da persoa, mentres que o destro fai alusións a nosa mente lóxica e racional.

...neve.

A súa caída representa problemas que ó soñador parécenlle infranqueables.

...Nenos.

Simbolizan un cambio ou unha novafase navida do que soña.

...peixes.

Suxeren unha abundancia de espiritualidade ou o estado do que soña.

...pel.

Representa os sentimentos; problemas coa pel indican cambios emocionais.

...portas e fiestras.

As primeiras aluden ás eleccións que podemoos facer, e as segundas, ós ámbitos novos nos que podemos adentrarnos.

...sangure.

Figura a vida e a conexión indestructible con alguen ou algo, probablemente coa persoa ou cousa que sangra no sono.

...sol.

A súa visión orínica indica o fin dun problema ou unha dificultade.

...vallas.

Representan as nosas limitacións. Simbolizan un obstáculo que hai que superar.

Nenhum comentário: